شماره تماس نشریه : 04133392186

نوع مجوز: علمی- پژوهشی

تأسیس: فروردین 1327 (نشریه ادبیات دانشگاه تبریز)

ترتیب انتشار: دو فصلنامه

نوع داوری: بسته 

 نوع دسترسی به متن مقالات: رایگان و آزاد، تمام متن (OPEN ACCESS)

نحوه دسترسی به متن مقالات چاپ شده: سایت نشریه و پایگاههای نمایه کننده

حق رد یا قبول، ویراستاری مقالات و حق چاپ و تکثیر آنها برای این نشریه محفوظ است.

مجله مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی تابع قوانین بین المللی (Copyright) است. لطفاً توجه نمایید هنگام استفاده از مقالات این نشریه، استناد به نام نشریه و شماره آن و نیز نام مؤلف یا مؤلفان مورد غفلت واقع نشود.